ஏதாவது செய்

ஏதாவது செய்   –   கவிஞர் ஆத்மாநாம்

 

ஏதாவது செய் ஏதாவது செய்

 உன் சகோதரன்

பைத்தியமாக்கப்படுகிறான்

உன் சகோதரி

நடுத்தெருவில் கற்பிழக்கிறாள்

சக்தியற்று வேடிக்கை பார்க்கிறாய் நீ

ஏதாவது செய் ஏதாவது செய்

கண்டிக்க வேண்டாமா

அடி உதை விரட்டிச் செல்

ஊர்வலம் போ

பேரணி நடத்து

ஏதாவது செய் ஏதாவது செய்

கூட்டம் கூட்டலாம்

மக்களிடம் விளக்கலாம்

அவர்கள் கலையும்முன்

வேசியின் மக்களே

எனக் கூவலாம்

ஏதாவது செய் ஏதாவது செய்

சக்தியற்று செய்யத் தவறினால்

உன் மனம் உன்னைச் சும்மா விடாது

சரித்திரம் இக்கணம் இரண்டும் உன்னை

பேடி என்றும்

வீர்யமிழந்தவன் என்றும்

குத்திக் காட்டும்

இளிச்சவாயர்கள் மீது

எரிந்து விழச் செய்யும்

ஆத்திரப்படு

கோபப்படு

கையில் கிடைத்த புல்லை எடுத்து

குண்டர்கள் வயிற்றைக் கிழி

உன் சகவாசிகளின் கிறுக்குத் தனத்தில்

தின்று கொழிப்பவரை

ஏதாவது செய் ஏதாவது செய்

 

நன்றி:ஆத்மாநாம்