தமிழ்விண்.காம் பதிவுகளுக்கு என்னவாயிற்று

t.w

சற்று முன் தமிழ் விண் இணையதளத்திற்கு சென்றேன். அங்கே எந்தப் பதிவுகளையும் காணவில்லை. என்ன ஆயிற்று தமிழ் விண்ணுக்கு?