கிழக்கிலிருந்து ஒரு சொல்

கிழக்கிலிருந்து ஒரு சொல்

வடக்குவரை சென்றது

வாழ்க்கையின் பலவித

அடுக்குகளை சுமந்தபடி

எதிர்படும் வேறுவித சொற்களுடன்

வாதிட்டு தன்தரப்பை முன்வைத்தபடி

நான்கு பருவங்களையும்

மூன்று காலங்களையும் கடந்தபடி…

 

கிழக்கிலிருந்த

அந்த ஒரு சொல்

மீண்டு

வடக்குவரை செல்லும்

மீண்டும்

வடக்குவரை செல்லும்

வாழ்க்கையின் பலவித அடுக்குகளை சுமக்க

எதிப்படும் வேறுவித சொற்களுடன்

வாதிட்டு தன்தரப்பை முன்வைத்தபடி

நான்கு பருவங்களையும்

மூன்று காலங்களையும் கடக்க…

 

நன்றி:ரமேஷ்-பிரேம்

Advertisements